Obsah:

CZ - česky   EN - anglicky

Kobe restaurant
OC Chodov


Roztylska 2321/19
148 00 Prague 4
Phone: 272 075 453
E-mail:jadamek@koberestaurant.cz

Opening hours:
Monday to Sunday 11.00 - 22.00Sushi Point - zjist�te, jak m��e b�t sushi prosp��n� i pro v�s